Politikas pasākumi darbaspēka trūkuma novēršanai: politikas novērtējumu pārskatīšana 

Pētījuma vispārējais mērķis ir izpētīt un novērtēt vairāku valsts politikas pasākumu efektivitāti un lietderību, kas veikti, lai risinātu darbaspēka trūkuma problēmas nozarēs, kurās Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk saasinājusi šo problēmu, īpašu uzsvaru liekot uz veselības, aprūpes un IKT nozarēm, kā arī nozarēm un profesijām, kas saistītas ar dubulto digitālo (twin digital) un zaļo pāreju.

Veikta gadījuma analīze par atbalstu medicīnas personāla piesaistei lauku reģioniem Latvijā. Apskatot, cik efektīvi un cik lielā mērā politikas pasākumi veicināja šo trūkuma mazināšanu. Apzināti īstenoto politiku galvenie veicinošie un kavējošie faktori, kā arī to stiprās un vājās puses.