Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālās atstumtības mazināšanu izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Izvērtējuma mērķis ir veikt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. personām ar multipliem traucējumiem un personām 55+, satura, sniegšanas veida, pieejamības un ietekmes uz dzīves kvalitāti izvērtējumu un sniegt priekšlikumus mērķtiecīgiem pasākumiem minēto pakalpojumu pieejamības, ietekmes uz dzīves kvalitāti, efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanai Latvijā.

Pētījuma uzdevumi iekļauj sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības, atbilstības, pieprasījuma, kvalitātes un mērķa grupām nenodrošināto vajadzību izvērtējumu. Kā arī izvērtējumu par dzīves kvalitātes mērīšanas instrumentu izmantošanu politikas ietekmes noteikšanai uz mērķa grupas pārstāvjiem, un atbalsta intensitātes skalas atbilstību, un izmantošanu Latvijas situācijā. Pētījuma darba uzdevumi skar arī neformālajiem aprūpētājiem (ģimenēm, radiniekiem) nodrošināmo atbalstu, lai mazinātu risku viņu izslēgšanai no darba tirgus un izdegšanu. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, pētnieki sniedz priekšlikumus mērķtiecīgiem pasākumiem minēto pakalpojumu pieejamības, ietekmes uz dzīves kvalitāti, efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanai Latvijā.

Izvērtējums pieejams Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datubāzē.