Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas EKPI PSP programmas 2007.-2013.gadam ex-post novērtējums

Novērtējuma mērķis ir izvērtēt Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) pārrobežu sadarbības (PSP) programmas 2007.-2013.gadam (turpmāk – programma) ieguldījumu ietekmi un sniegt konstruktīvus priekšlikumus turpmāko pārrobežu sadarbības programmu īstenošanai. Programmas ietvaros ir atbalstīti 55 projekti 3 ieguldījumu jomās ar mērķi veicināt programmas darbības teritoriju attīstību kā integrēto ekonomisko zonu un transporta un loģistikas centru, lai stiprinātu tās konkurētspēju un pievilcību investoriem, kā arī uzlabotu apkārtējās vides stāvokli un programmas teritorijā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un labklājību.

See all publications →