Izvērtējuma mērķis ir veikt Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu lietderības un efektivitātes izvērtēšanu vides un dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā, kā arī Kohēzijas politikas (turpmāk – KP) ieviešanā, sagatavojot analīzi teritoriālā griezumā, t.sk. sadalījumā pa reģioniem un pašvaldībām (republikas pilsētām un novadiem), un ieteikumus par rezultātiem un iepriekšējo pieredzi Eiropas Savienības KP fondu ieguldījumu plānošanā un ieviešanā šādās vides un dabas aizsardzības jomās:
1. ūdenssaimniecība;
2. atkritumu apsaimniekošana,
3. pielāgošanās klimata pārmaiņām, t.sk., aizsardzībā pret plūdu riskiem,
4. bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošana,
5. vides piesārņojuma risku novēršana.

See all publications →