Atbalsta pakalpojumi INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Baltijas zinātnes tīkls” ietvaros

Projekta “Baltijas jūras zinātnes tīkls” vispārējais mērķis ir izveidot reģiona zinātnes un pētniecības ministriju darbības koordinācijas ietvaru un pastiprināt pasākumus starptautiskās sadarbības paplašināšanai un tādējādi stiprināt kopējo zinātnes izcilību, stiprinot inovāciju zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu Baltijas jūras reģionā (turpmāk – BJR).

Pakalpojuma ietvaros ir sniegti atbalsta pakalpojumi Izglītības un Zinātnes ministrijas pārziņā esošās projekta 3.4.aktivitātes “Sadarbības pasākumu identificēšana starptautiski nozīmīgas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai” īstenošanai. Projekta aktivitātes specifiskais mērķis ir stiprināt Baltijas valstu zinātniskās infrastruktūras koplietošanas praksi, t.sk. identificēt reģiona izaicinājumus un šķēršļus pētniecības jomā, ar kuriem saskaras pētniecības un inovāciju infrastruktūras lietotāji.

Pakalpojuma ietvaros ir veikti sekojoši darba uzdevumi:

  • apkopota informācija par starptautiski nozīmīgu pētniecības un inovāciju infrastruktūru BJR, to izmantošanas praksi un galvenajiem nosacījumiem, kā arī par tās koplietošanu motivējošajiem un ierobežojošajiem faktoriem;
  • noteikti liela mēroga pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanas labās prakses piemēri;
  • definēti vēlamie scenāriji sadarbības uzlabošanai starptautiski nozīmīgas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanā;
  • sagatavoti priekšlikumi pasākumiem starptautiski nozīmīgas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai sadarbības projektā noteiktajās izcilības jomās, pamatojoties uz saistīto projekta aktivitāšu rezultātiem, t.sk. identificētajiem šķēršļiem sadarbības paplašināšanai un esošās un plānotās zinātniskās infrastruktūras izmantošanas iespējām reģionā.

Pakalpojuma rezultātā tiks izstrādāts ceļvedis ministrijām starptautiski nozīmīgu pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai ar mērķi veicināt BJR valstu sadarbību esošo un plānoto pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un ieviešanā.