Oxford Research Baltics piedāvā dažādu jomu un nozaru priekšizpēti – pārskatus, kartēšanu un vispusīgu analīzi atbilstoši Jūsu organizācijas vai uzņēmuma vajadzībām. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, mēs apvienojam plašu spektru datu ieguves metožu, tostarp veicot literatūras un sekundāro datu avotu pārskatus, kopsavilkuma statistiku, kā arī intervijas un fokusa grupas, lai akumulētu nepieciešamo informāciju.

Veidojot jaunu pakalpojumu vai uzsākot projektu, ikvienai organizācijai vai uzņēmumam ir nepieciešamas papildus zināšanas un informācija par jauno iniciatīvu, tās sekmības potenciālu un panākumu iespējām. Bieži vien priekšizpētes un analīzes trūkums var ietekmēt projekta vai pakalpojuma sekmību, tāpēc organizācijām un uzņēmumiem īpašu uzmanību ir jāpievērš konkrētās jomas vai nozares priekšizpētei un analīzei.

Mūsu sniegtie pakalpojumi tiks piemēroti Jūsu organizācijas vajadzībām, noslēgumā izstrādājot un sniedzot pamatotus secinājumus un ieteikumus, kurus varēsiet izmantot turpmākajā darbībā.